MPT-CBTT Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông